demo.aplikacia.eu
true
Return policy

 
1. PREAMBULA
 
 • 1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní Služieb a / alebo dodaní Produktov Zákazníkovi (tak ako sú tieto pojmy definované nižšie) ponúkaných a dostupných na webovej stránke poskytovateľa, Jozefa Mrkvičku, miestom podnikania Uličná 1, 12345 Horná, Slovenská republika, IČO: 123456789, zapísanej v Živnostenskom registri SR vedenom Okresným úradom Dolná, pod č. 123-456 (ďalej len „Poskytovateľ“) www.aplikacia.eu (ďalej len „webová stránka“).
 • 1.2. Potvrdením týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) pri dodaní Produktov alebo poskytnutí Služieb Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom VOP a podmienkami ochrany Osobných údajov (ako je tento pojem definovaný nižšie) dostupnými na stránke https://aplikacia.eu/spracuvanie-osobnych-udajov , prípadne ďalšími dokumentmi Poskytovateľa ktoré sú uvedené na webovej stránke.
 • 1.3. Poskytovateľ s týmto vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP, a to najmä, ale nie výlučne, v prípade zmeny právnych predpisov, výkladu právnych predpisov, zmeny v poskytovaných Službách a / alebo Produktoch alebo v charaktere poskytovaných Služieb a/ alebo Produktov alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá by mala vplyv na znenie týchto VOP. Akúkoľvek zmenu VOP Poskytovateľ bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke. 
   
 
2. DEFINÍCIE
 
 • 2.1. „Cenami“ sa rozumejú ceny v EUR za Poskytovateľom poskytované Služby a /alebo dodávané Produkty, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa, pričom „Cenou“ sa rozumie cena za konkrétnu Službu a / alebo Produkt poskytovaný Poskytovateľom.
 • 2.2. „Dielom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 8.1 VOP.
 • 2.3. „Objednávkou“ sa rozumie záväzná objednávka Služieb a / alebo Produktov poskytovaných Poskytovateľom, na základe ktorej je Zákazník povinný uhradiť Cenu za objednanú Službu a /alebo Produkt, ako aj Náklady na korešpondenčnú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.
 • 2.4. „Osobnými údajmi“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • 2.5. „Nákladmi“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 4.1 VOP.
 • 2.6. „Nariadením GDPR“ sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • 2.7. „Platobnými údajmi“ sa rozumejú údaje pre platbu Ceny za poskytnutie Služieb a Produktov vrátane Nákladov.
 • 2.8. „Poskytovateľom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
 • 2.9. „Produktom“ sa rozumie tovar alebo výrobok dodávaný zo strany Poskytovateľa a ponúkaný na jeho webovej stránke, ktorý si Zákazník môže prostredníctvom webovej stránky zakúpiť.
 • 2.10. „Službou“ sa rozumie najmä (i) činnosť osobného alebo on-line poradenstva poskytovaného Zákazníkovi Poskytovateľom, a to v rozsahu, v akom je táto činnosť uvedená na webovej stránke Poskytovateľa, (ii) poskytovanie online webinárov, (iii) poskytovanie kurzov v rozsahu uvedenom na webovej stránke, (iv) služby prenájmu hnuteľných vecí (v) iné činnosti, ktoré Poskytovateľ poskytuje a sú uvedené na webovej stránke.
 • 2.11. „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • 2.12. „VOP“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.2 VOP.
 • 2.13. „webová stránka“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
 • 2.14. „Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2.15. „Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku“ sa rozumie zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2.16. „Zákazníkom“ sa rozumie subjekt (fyzická osoba), ktorej sa na základe Zmluvy s Poskytovateľom poskytuje Služba a / alebo dodáva Produkt.
 • 2.17. „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi Služby a/alebo dodať Produkty a zároveň záväzok Zákazníka zaplatiť za tieto Služby a/ alebo Produkty Cenu vrátane Nákladov.